up למעלה

מכרזים

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק), הינה חברה לתועלת הציבור אשר פועלת לצורך קידום ומימוש מטרותיו של חוק תכנון משק החלב, התשע"א – 2011 חוק החלב, כאמור, קובע את סמכויותיה של מועצת החלב ומחיל עליה חוקים וכללים כאילו היתה חברה ממשלתית.