up למעלה

הזמנה להציע הצעות למתן שרותי ייעוץ בתחום קרקעות ופיתוח רפת החלב עבור המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) במסגרת מכרז מסגרת מס' 1/2023

 

  1. המועצה לענף החלב בישראל)ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ בתחום הקרקעות במסגרת מכרז 1/2023.
  1. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://milk.org.il/
  1. הצעות תוגשנה עד ליום 22/1/2023 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4- קומה 3,  יהוד-מונוסון.
  1. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 15/1/2023 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il .
  1. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. 
  1. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.
  1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

 

בכבוד רב,

מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(