up למעלה

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקה לכנס מדעי הבקר 2023 עבור המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) – מכרז מספר 3/2023

  1. המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לכנס מדעי הבקר, במסגרת מכרז 3/2023, שיתקיים בין התאריכים 18/2/2023 – 20/12/2023 במלון רמדה בירושלים.
  1. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת MILK.ORG.IL:.
  1. הצעות תוגשנה עד ליום 15/5/2023 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, בכתובת: בדרך החורש 4- קומה 3, יהוד-מונוסון.
  1. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il ., עד ליום 27/4/2023 בשעה 12:00.
  1. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. 
  1. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.
  1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי , לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.
  1. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים.

למכרז לחץ כאן

בכבוד רב,

מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(