up למעלה

הספקת שירותי דוברות ויחסי ציבור במסגרת מכרז 3/2017

הזמנה להציע הצעות

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותי דוברות ויחסי ציבור במסגרת מכרז 3/2017

1. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.
2. הצעות תוגשנה עד ליום 25.5.2017 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד-מונוסון.

3. שאלות הבהרה תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת המייל Aviva@milk.org.il.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 14.5.2017 בשעה 12:00.

4. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.
כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

למסמכי המכרז לחץ כאן

בכבוד רב,
המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)