up למעלה

מכרז 2/2022 – הודעה על ביטול מכרז – סקר עלויות רפת

בהתאם להחלטת וועדת המכרזים ולפי תקנה 23(א1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, הוחלט לבטל המכרז שבנדון.

מכרז חדש יפורסם בהקדם.