up למעלה

מכרז 3/2022 – הזמנה להציע הצעות לביצוע סקר עלויות רפת

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודת סקר עלויות רפת לבעלי ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע סקרים כלכליים, הדומים ככל הניתן לסקר העלויות הנדרש במכרז זה.

ההתקשרות היא לביצוע סקר אחד, לתקופה של שנתיים, וקיימת זכות ברירה לביצוע 3 סקרים נוספים.

עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.

הצעות תוגשנה, עד ליום 10/11/2022 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד על גבי מסמכי המכרז. לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.

שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב בלבד למזכירת ועדת המכרזים, אביבה אמסילי, בכתובת דוא"ל: Aviva@milk.org.il , עד ליום 27/10/2022 בשעה 12:00.

המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישותיה. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

המועצה תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד ועל המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

המכרז ייערך עם בחינה דו שלבית והמועצה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם, לאחר בדיקת עמידתם בתנאי הסף.

להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה לפקודת "המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)" בסך 50,000 ₪ בתוקף ל – 90 יום מיום הוצאתה. מציע שיחזור בו מהצעתו או לא יקיים תנאי מתנאיה, תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.

 

למסמכי המכרז לחץ כאן

בכבוד רב,

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)