up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי אירוח לכנס מדעי הבקר 2023 עבור המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) מכרז מספר 2/2023

  1. המועצה לענף החלב בישראל)ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אירוח לכנס מדעי הבקר, במסגרת מכרז 2/2023.
  2. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת -MILK.ORG.IL.
  3. הצעות תוגשנה עד ליום 5/3/2023 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, בכתובת: בדרך החורש 4- קומה 3, יהוד-מונוסון.
  4. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il ., עד ליום 26/2/2023 בשעה 12:00.
  5. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.
  6. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.
  7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.
  8. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

 

בכבוד רב,

מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(