up למעלה

הודעה הבהרה מספר 3 – מכרז 4/2022 – סקר עלויות רפת

אבקש לעדכן כי בימים רביעי וחמישי, 14-15/12/2022, משרדי מועצת החלב יהיו סגורים ולא ניתן יהיה להגיש הצעות לתיבת המכרזים בימים אלו.

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז הינו –  18/12/2022 בשעה 15:00.

בכל שאלה, ניתן להשיג אותנו בכל עת בטלפון 03-9564750 או בדוא"ל: aviva@milk.org.il