up למעלה

הודעה הבהרה מספר 1 – מכרז 4/2022 – סקר עלויות רפת

מענה לשאלות הבהרה

  

  הסעיף במסמכי המכרז פירוט השאלה תשובה
1 סעיף 33ד. האם את המעטפה עם הצעת המחיר שיש להגיש במעטפה נפרדת, יש לשים בתוך המעטפה הגדולה בה מוגשת ההצעה למכרז, או להביא בנפרד? את הצעת המחיר יש לשים במעטפה נפרדת וסגורה בתוך המעטפה הגדולה בה מוגשת ההצעה למכרז ולרשום על גבי המעטפה: "הצעת המחיר".

 

 

2 נספח ה' – נוסח ערבות בנקאית בנוסח הערבות הבנקאית כתוב, בין השאר:

"..דרישת התשלום מכוח כתב ערבות זה (להלן – "הפרשי הצמדה"), אשר תדרשו מאת המציע, בקשר עם הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי הובלת דגימות חלב".

אכן נפלה טעות בנוסח השירות המבוקש.

מצורף נוסח ערבות בנקאית מתוקן

 

 

Accessibility
סגור