up למעלה

הודעה הבהרה מספר 1 – מכרז 3/2023 – שירותי הפקה לכנס מדעי הבקר

מענה לשאלת הבהרה שהתקבלה בנוגע להמכרז שבנדון;

פירוט השאלה:  בנספח א' למסמכי המכרז נרשם תחת הכותרת "פעילות מול המלון", כי נדרש ריכוז וניהול הכספים.

במכרז שפורסם לבחירת המלון נרשם כי התשלומים למלון יבוצעו ישירות על ידי המועצה.

נדרשת הבהרה לעניין זה.

תשובה:  התשלומים למלון ישולמו בפועל ישירות על ידי מועצת החלב.

יחד ע ם זאת, במסגרת שירותי ההפקה נדרש ריכוז וניהול של התשלומים הכוללים הסדרה ומעקב אחר הרישום לכנס כולל הלינה במלון, מעקב ובקרה של שימוש במתקני המלון (תלושים) וטיפול בבקשות מיוחדות לעניין הקשר שבין האורחים למלון.


פירוט השאלה:  כמות האורחים

תשובה:  בתיאור הכנס נרשם כי הכנס מתקיים למעלה מ – 30 שנים ומשתתפים בו כ – 1,400 משתתפים בכל תקופת הכנס.

המועצה אינה יודעת מראש ואינה מתחייבת על מספר המשתתפים בפועל.

 

Accessibility
סגור