up למעלה

הודעה הבהרה מספר 2 – מכרז 3/2023 – שירותי הפקה לכנס מדעי הבקר

מענה לשאלת הבהרה שהתקבלה בנוגע למכרז שבנדון;

פירוט השאלה: 

כחלק מהשתתפותנו במכרז עבור שירותי ההפקה לכנס מדעי הבקר 2023 של המועצה לענף החלב בישראל, פנינו למלון רמדה בירושלים.

בהמשך להתכתבויות עם מלון רמדה, עולה כי תקציב המלון נכלל במסגרת ההסכם של המועצה לענף החלב ומלון רמדה, ושהמתמודדים במכרז אינם אמורים לממן הוצאות אלו.

אם כן, נבקש לוודא שאכן עלות המלון לא אמורה להיות מתוקצבת מהתקציב שהוזכר במכרז.

כמו-כן, נשמח להבין האם גם נושאי ההסעדה והמזון כלולים בהסכם של המועצה לענף החלב למול המלון, או שאת הנושאי ההסעדה המפיק אמור לממן במסגרת התקציב שהקצבתם.

 

תשובה:

אנו מאשרים כי תקציב המלון הכולל את הלינות, השכרת האולמות, מזון ומשקאות במהלך הכנס, הינו תקציב נפרד וישולם על ידי מועצת החלב ישירות למלון.

לא מדובר בחלק מהתקציב המיועד להפקת הכנס במסגרת מכרז זה.

Accessibility
סגור