up למעלה

חשוב לדעת

חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

א. מלץ, א. אנטלר, נ. ליבשין – מנהל המחקר החקלאי, המכון להנדסה חקלאית פ. גור
קרא עוד
ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

משה קאים, ישעיהו פולמן – המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי דניאל ורנר –
קרא עוד
גישות מתקדמות בהעברת עוברים בבקר

גישות מתקדמות בהעברת עוברים בבקר

אמיר ערב – המכון לבע”ח, מנהל המחקר החקלאי  בשלושת העשורים האחרונים נעשה שימוש בטכנולוגית “העברת-עוברים”
קרא עוד
בחינה של טיפולים הורמונלים שונים לשיפור איכות הביציות הנשאבות מפרות חלב בסתיו

בחינה של טיפולים הורמונלים שונים לשיפור איכות הביציות הנשאבות מפרות חלב בסתיו

צבי רוט, דוד וולפנזון – הפקולטה לחקלאות אמיר ערב, אמיר בור, רות בראב-טל – מינהל
קרא עוד
פעילות שחלתית בפרות חלב לאחר המלטה

פעילות שחלתית בפרות חלב לאחר המלטה

רות בראב-טל, חן בן-יעקב, משה קאים, אמיר בור – מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בעלי
קרא עוד
הזרעת פרות במועד המיטבי בייחום כאמצעי לשיפור הפוריות בקיץ

הזרעת פרות במועד המיטבי בייחום כאמצעי לשיפור הפוריות בקיץ

דו”ח מסכם (2004) לתוכנית מחקר 361-0082-02 משה קאים ויניב לבון המכון לחקר בעלי- חיים, מינהל
קרא עוד
Accessibility
סגור