up למעלה

חשוב לדעת

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

ממשק רבייה מבוקר בשלוחת העגלות בעדר הבקר לחלב

משה קאים, ישעיהו פולמן – המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי דניאל ורנר –
קרא עוד
חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

חקירת עקומי משקל הגוף, תנובת החלב והיחסים ביניהם בהתייחסות לשיקולי רבייה

א. מלץ, א. אנטלר, נ. ליבשין – מנהל המחקר החקלאי, המכון להנדסה חקלאית פ. גור
קרא עוד
הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

אבי שמאי, ויונתן פויירמן – המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי שמאי יעקובי –
קרא עוד
פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

דו"ח מסכם (2004) לתוכנית המחקר 0083 משה קאים, שמואל ברוקשטיין ומשה מיכאל המכון לחקר בעלי-חיים,
קרא עוד
קיצור ימי ריק ע"י בדיקת הריון מוקדמת באולטרסאונד

קיצור ימי ריק ע"י בדיקת הריון מוקדמת באולטרסאונד

מאת: אילן וקסמן, עודד ניר ונדב גלאון החקלאית   1) רקע מבוא ותיאור הבעיה בדיקת
קרא עוד
שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע"י הזנה בשלב הלוטאלי

שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע"י הזנה בשלב הלוטאלי

דו"ח שנתי (2004) לתוכנית מחקר מספר 870-1286-04  הלל מלכה – שה"מ רות בראב טל מנהל
קרא עוד