up למעלה

פניה להצגת מועמדות למשרת מנכ"ל מועצת החלב ויו"ר ועדת המכסות

מועצת החלב היא חברה לתועלת הציבור, הפועלת מכח חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 (להלן – חוק החלב). עיקר תפקידה של המועצה לפעול להסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור וכן לעודד, ליזום ולממן פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב.

תפקידי המנכ"ל

 1. לנהל את החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה ולפי החלטות מועצת המנהלים.
 2. לנהל ולפקח על הפעילות האדמיניסטרטיבית והמקצועית של עובדי המועצה.
 3. לשמש כיו"ר הועדה לקביעת מכסות חלב, בהתאם לחוק תכנון משק החלב התשע"א – 2011.
 4. לייצג את המועצה כלפי הממשלה וכלפי כל גורם נוסף.
 5. ליזום פעילויות לטובת קידום ענף החלב וענף הבשר.

תנאי הסף לתפקיד

מי שהוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות, שנתקיימו בו במצטבר שני התנאים הבאים, לעניין השכלה וניסיון:

 1. השכלה – הוא בעל תואר אקדמי בלפחות באחד מהמקצועות הבאים: מנהל עסקים, מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, חשבונאות, משפטים, כלכלה, חקלאות או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 2. נסיון ב-10 השנים האחרונות –

 

בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

 1. כיהן בתפקיד של סמנכ"ל ומעלה בתחום הניהול העסקי של תאגיד וניהל במסגרת תפקידו לפחות 30 מיליון ₪ והיה מופקד על לפחות 15 עובדים.
 2. כיהן בכהונה ציבורית בתפקיד סמנכ"ל ומעלה בגוף ציבורי העוסק בנושאים כלכליים מסחריים וניהל במסגרת תפקידו לפחות 30 מיליון ₪ והיה מופקד על לפחות 15 עובדים.
 3. כיהן בתפקיד של סמנכ"ל ומעלה בתאגיד שעוסק בתחום עיסוקה העיקרי של החברה וניהל במסגרת תפקידו לפחות 20 מיליון ₪ והיה מופקד על לפחות 10 עובדים ובלבד שכיהן בתפקיד זה במשך 3 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות.
 4. כיהן בתפקיד ראש עיריה/מועצה, מנכ"ל או סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו ברשות מקומית או בתאגיד סטטוטורי בעל היקף פעילות של לפחות 30 מש"ח ובו לפחות 15 עובדים.

במקרים חריגים ניתן למנות מי שהוא אינו בעל תואר אקדמי כאמור בסע' 1, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של שתים עשרה שנים לפחות ב-15 שנים האחרונות בתפקיד בכיר או בכהונה כאמור בסעיף 2 לעיל, שמתוכן שש שנים לפחות – בגופים בעלי היקף פעילות של 30 מש"ח והכולל לפחות 15 עובדים, וועדת האיתור מצאה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.

דרישות נוספות המהוות יתרון

 1. בעל תואר מתקדם (שני ומעלה) כלכלה, מינהל ציבורי, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, חקלאות;
 2. ניסיון בניהול ארגון/תאגיד בפריסה ארצית;
 3. ניסיון בעבודה מול דירקטוריונים/הנהלות/מועצות רשות;
 4. ניסיון בהובלה/ ליווי משא ומתן/ הסכמים מול משרדי ממשלה, שיתופי פעולה מול גופים ציבוריים;
 5. ניסיון בהקמה / ניהול / יזמות של פרויקטים מורכבים;
 6. ניסיון בהובלת תהליכים אסטרטגיים או תהליכי שינוי משמעותיים או התמודדות עם משברים מהותיים;
 7. ניסיון/ הכרות עם הגורמים הפועלים בענף ובמגזר החקלאי;
 8. הכרות עם משק החלב בתפקיד מקצועי או רגולטורי.

הערה

בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ"ל אישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות.

מסמכים להגשת המועמדות:

 1. הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית מועצת החלב" אשר נמצא באתר האינטרנט של מועצת החלב https://milk.org.il/ כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, פירטי קשר וכל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.
 2. המועצה שומרת לעצמה זכות לזמן לראיונות את המועמדים אשר יראו לה מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.
 3. את טפסי המועמדות (שאלון ומסמכים ותעודות שיצרף המועמד) יש להגיש בחמישה עותקים (מקור + 4 עותקים), במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז מנכ"ל מועצת החלב", ישירות לתיבה המצויה במשרדי מועצת החלב בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 15:00 בכתובת: דרך החורש 4 יהוד קומה 3.
 4. לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות במייל aviva@milk.org.il מועד אחרון להגשה ביום 1 למרץ 2020 עד השעה 15:00.
 5. מסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד הנ"ל, ייפסלו, לא ייפתחו ולא יידונו. מובהר בזה שמשלוח בדואר, בדוא"ל או בפקס, אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשה ידנית של המסמכים.
 6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור מי מבין המועמדים לתפקיד.

 

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

לטופס הליך ואיתור מנכ"ל לחץ כאן

לטופס הגשת מועמדות ושאלון למועמד למשרת מנהל כלל ויו"ר ועדת מכסות לחץ כאן

 

Accessibility
סגור