up למעלה

רווחת הפרה – ביצוע בדיקות הריון בחלב

ביצוע בדיקות היריון בחלב יכול להוביל למהפכה של ממש בכל עבודת רופא הרפת והרפתנים. שיטה זו מאפשרת מצד אחד ביצוע של בדיקות היריון מוקדמות שיכולות להוביל לזיהוי מוקדם של פרות שאינן בהיריון, ועל ידי כך לצמצם את ימי הריק, בעלי ערך כלכלי לא מבוטל, המשמשים נתון כלכלי חשוב ברפת. מצד אחר, ביצוע בדיקות בחלב, 45-40 יום לאחר ההזרעה כפי שנוהג רופא המשק, עשוי להוביל לשיפור רווחת הפרה על ידי מניעת קשירתה והוצאתה מקבוצתה.

בעבודה זו, פרות שעברו בדיקות היריון בחלב, במועד המקובל היום וללא הקדמה, הציגו: עלייה בזמן מנוחת הפרה בעיקר בעונת החורף; ירידה בכמות הצעדים; עלייה במספר הרביצות ביממה; עלייה ביחס רביצה עמידה; וכן ירידה כללית ביחס בין פעילות הפרה לזמן מנוחתה. ככל שהמדד הבודק כמה הפרה פעילה נמוך יותר, כך הפרה פעילה פחות ונחה יותר. לעומת זאת, בעונת הקיץ לא נמצאו הבדלים במדדים אלה פרט למדד האחרון שהראה, גם בקיץ, כי פרות שנבדקו בחלב פעילות פחות ונחות יותר בהשוואה לפרות שנבדקו בידי רופא. ביום הניסוי לא היה שוני בנתוני החלב היומי בין קבוצות הפרות. כמו כן, כאשר מסתכלים על ייצור החלב חמישה ימים לפני הבדיקה וחמישה ימים אחריה לא רואים הבדלים משמעותיים.

נקודה נוספת חשובה מאוד שלא תמיד מתייחסים אליה היא עבודת הרופא. כאיש מקצוע חשוב ברפת, מחויב הרופא להקדיש זמן לפעולות רפואיות משמעותיות שאי אפשר לבצען בלעדיו. כמו כן, חשוב מאוד כי הרופא יקדיש זמן לרפתן, לצורך מעבר על נתונים במחשב וניתוחם, וייתן המלצות על פי התוצאות. הקטנת נפח הפעילות השגרתית תועיל מאוד לעניינים אלה ותייעל את עבודת הרופא לטובת הפרות והרפתנים.

חשוב מאוד לציין שברפתות שבהן התבצעה העבודה, הרפתנים סיפרו על ירידה משמעותית במספר הפרות המגיעות לרופא, וכתוצאה מכך התפנה לרופא זמן להתפנות לעניינים אחרים בסדר יומו העמוס. ”פתאום היה לו זמן לראות את היונקים ולהרים רגלים“ – ציטוט מפי רפתנית שביצעה את הניסוי בשנה האחרונה, וזה כאשר רק מחצית הפרות הופנו לבדיקה בחלב. ”פתאום היו לי רק חמש פרות ביום הרופא“ – ציטוט מפי רפתן נוסף שהתחיל באחרונה לעבוד בשיטה זו.

מסקנות: שיטת הבדיקה בחלב יכולה להוביל לשיפור רווחת הפרה, הרופא והרפתן ללא קשר למועד הבדיקה. הקדמת הבדיקה עשויה להוביל לקיצור ימי הריק, בהתאם לטיפול באותן פרות שליליות. בנושא זה חשוב לזכור שאין הכרח מיידי לתת הורמונים, אלא לעקוב אחר אותן פרות שליליות על מנת לזהות אותן חוזרות לייחום, ורק במקרים בעייתיים לעשות שימוש בתוכניות סנכרון למיניהן.

 

מתוך: ביצוע בדיקות היריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה, בהשוואה לבדיקות היריון רקטליות

 

מועצת החלב – מאל"ה

התאחדות יצרני חלב, קיסריה

רמה פלק

עדין שווימר

ד״ר שמוליק פרידמן

ד״ר יניב לבון

 

למאמר המלא בעיתון 'חלב ורפואה'