up למעלה

מחקרי בקר לבשר

ניטור התנהגות ועקות בעזרת מדידה אוטומטית של פעילות ופיזור מרחבי של בקר במרעה – רחל גבריאלי – דוח מסכם לתכנית מחקר 870-1628-17

דוח מסכם גל פלג 870-1630-19 – בדיקת איכות קולוסטרום של גזע בקר לבשר (סימנטל) כתלות בעונה ובחינת השפעות אפשריות של תחליפים על שרידות היונק במרעה בעונת הקיץ

ניטור רמות מינרלים והקשרם לביצועי פוריות ופחתי הריון בעדרי בקר לבשר במרעה

איתור סמנים גנטיים הנמצאים בתאחיזה לתכונות איכות בשר בגזע ההולשטיין הישראלי

ביומרקרים בנוזלי הפה ככלי לזיהוי מוקדם של מחלות ויעילות ניצול מזון בבני בקר

האם הזנת בקר בצמחיית חורש מקנה עמידות מפני תחלואה בקדחת קרציות?

ניתוח ארוך טווח של הביצועים המקצועיים של עדרי בקר לבשר במרעה

שימוש באבקת עלי צמח המורינגה לשיפור הבריאות והכשרות של בני בקר צעירים

אבקת קליפות רימונים כתוסף בתחליף החלב – ההשפעה על עקת הגמילה וההשלכות על כשרות הבשר בעגלי הולשטיין

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לצורך שיפור ביצועיהם

פיתוח תכנית טיפוח לעדר הבקר הבשר הישראלי לפי מודל הפרט הבודד הרב-תכונתי

הפחתת ריכוזי האוריאה בפלסמה אצל עגלות בשר בשיטות תזונתיות וההשפעה על הפוריות וההשפעה על הפוריות

מזרע חד שנתי לגרעינים לרעית בקר לבשר בנגב הצפוני

פיתוח מודל להערכת טמפרטורת הגוף של עגלים יונקים על סמך מדידת אינפרא- רד של העור באזורי הגוף השונים

פיתוח מודל להערכת טמפרטורת הגוף של עגלים יונקים על סמך מדידת אינפרא- רד של העור באזורי הגוף השונים – 870-1535-09 – רוזן מאורי, מלכה הלל, ורעות ריבק

זיהוי מוקדם של הסיכוי לפתח מחלות דרכי נשימה (BRD) בבקר – דו"ח מסכם לתכנית 362-0152-09 – מגישים: אריאל שבתאי, יעקב ויה, מאורי רוזן, אריה ברוש ומרדכי ולדמן

שיפור איכות הטבחה של עגלי פיטום עי איתור עגלים בעלי רמת גליקוגן נמוכה בשריר והטיפול בהם באמצעות הגמעת תמיסה גלוקוגנית – 570-1505-08 – רוזן מאורי ומלכה הלל

השפעת הגבלת צריכת המזון על הייצור ואיכות הטבחה של עגלי פיטום 870-1506-08 , רוזן מאורי ומלכה הלל

מחקר מס': 362-0143-06 – השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה – אריה ברוש, זלמן הנקין, אריאל שבתאי, אלה אורלוב

דו"ח סיכום להנהלת ענף בקר קוד מחקר 362-0083-07 – השפעת אבקיות המנה המוגשת לבני בקר צעירים על הבריאות הגדילה והכשרות – ברוש אריה , אריאל שבתאי

דו"ח מסכם לתכנית מחקר מספר 421-0002-06 – איכות בשר בקר המשווק בארץ ממקורות שונים – צבי וינברג , מאורי רוזן , יואב אהרוני

870-1376-07 -השפעת ממשק הפיטום הדו שלבי בעגלים מעורבים על קצב הגדילה איכות הטבחה והרווחיות – מאורי רוזן והילל מלכה

דו"ח מדעי מסכם של תכנית 362-0132-08 – זיהוי מצבי עקבה בפרות במרעה באמצעות מערכת חלבוני עקת חום – אריאל שבתאי, אריה ברוש, זלמן הנקין ויואב אהרוני

277-0051-07 – ניתוח ארוך טווח של הביצועים המקצועיים של עדרי בקר לבשר במרעה – דוד אונגר, רחל גבריאלי, זלמן הנקין

דו"ח מדעי שנתי לתכנית 362-0201-08 – ניתוח אנליזות הורמונליות בצואה לצורך מעקב אחרי ביצועי רביה של עדרי בקר לבשר – מוגש ע"י אריאל שבתאי, מאורי רוזן, אריה ברוש, זלמן הנקין, מרדכי ולדמן ואריה שור

תוכנית מס' – 870-1473-07 דוח שימוש בגפת זית מטופלת באמוניה ופטריית העובש הלבנה כמקור לחלבון זול במנות פיטום עגלים – רוזן מאורי ומלכה הלל

קוד זהוי 360-0101-05 – דרכים תזונתיות להשאת ריכוז CLA בבשר בקריואב אהרוני, אריה ברוש, אלה אורלוב