up למעלה

חלב כחול-לבן
 חלב כחול-לבן
 חלב כחול לבן