up למעלה

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי, הובלה וכילוי של פגרי בקר עבור המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) ועבור קנט – קרן לנזקי טבע לחקלאות בע"מ מכרז מספר 1/2024

1. המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן: "מועצת החלב") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי פינוי, הובלה וכילוי של פגרי בקר, במסגרת מכרז 1/2024.

2. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL:.

3. הצעות תוגשנה עד ליום 20/6/2024 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, בכתובת: דרך החורש 4- קומה 3, יהוד-מונוסון.

4. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il עד ליום 21/5/2024 בשעה 15:00 .

5. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.

6. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

8. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

בכבוד רב,

מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל"צ(