up למעלה

התקשרות לצורך אספקת ערכות בדיקה למעבדה, בפטור ממכרז

1.  בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – התקנות), מועצת החלב מודיעה בזאת כי בכוונתה להמשיך את התקשרותה עם החברות שיפורטו להלן לצורך רכישת ערכות בדיקה בהתאם לפירוט הבא;
(א)  נאוטק ביו בע"מ אספקת ערכות לביצוע בדיקות ELISA. החברה סיפקה את המערכת האוטומטית לביצוע הבדיקות ונותנת שירות ומבצעת באופן שוטף את הכיול של המערכת.
(ב)  חברת רניום אספקת קיטים לאבחון BVD, קיטים לאבחון נוגדנים ללפטוספירה הרדג', וקיטים לאבחון מולקולרי של אגלקטיא מדברת.
(ג)  וט-מרקט אספקת קיטים לבדיקות היריון מטעם חברת IDEXX/

2.   הפטור ממכרז מבוקש לפי תקנה 3(29) לתקנות היות והחברות הינן הספקיות היחידות, כאמור בחוות הדעת של מנהלת המעבדה במערך הארצי לבריאות החלב במועצת החלב (מאל"ה), המצ"ב.

3. משך ההתקשרות הנו לשנה אחת עם אפשרות להארכת ההתקשרות בשנה נוספת.

4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' רמה פלק, מנהלת המעבדה במאל"ה לכתובת דואר אלקטרוני: rama@milk.org.il' לא יאוחר מיום 20/01/12 בשעה 12:00.

 

לחוות הדעת של מנהלת המעבדה במערך הארצי לבריאות החלב במועצת החלב (מאל"ה) לחץ כאן