up למעלה

הליך איתור ומינוי סמנכ"ל– מועצת החלב בע"מ (חל"צ) 2018

למועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) דרוש/ה סמנכ"ל/ ית

המועצה לענף החלב בישראל (להלן-המועצה) מודיעה על הקמת ועדה לאיתור מועמדים /ות למשרת סמנכ"ל /ית המועצה (להלן-התפקיד). פירוט אודות הליך האיתור, דרישות התפקיד, הקריטריונים למיון המועמדים /ות, הערכתם והמסמכים שעל כל מועמד /ת למלא ולהגיש (להלן -מסמכי ההגשה) יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, אשר כתובתו הינה: www.milk.org.il , הגשת המועמדות תעשה על גבי מסמכי ההגשה וכנדרש בהם. בקשות לקבלת הבהרות ביחס להליך תשלחנה בכתב למייל aviva@milk.org.il בלבד המופיע באתר של המועצה, עבור יו"ר ועדת האיתור לתפקיד סמנכ"ל/ית מועצת החלב. הצעות המועמדים /ות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "מועמדות לתפקיד סמנכ"ל החברה", ללא ציון שם המועמד, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי המועצה לענף החלב בישראל בכתובת דרך החורש 4 יהוד לידי גב' אמסילי אביבה זאת בימים א-ה בין השעות  08:00 – 15:00.

המועד האחרון להגשת מועמדות בתאריך 28.10.2018 יום ראשון בשעה 12.00.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל ו/או פקס. יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת "נתקבל" אצל גב' אמסילי אביבה .

למסמכי המכרז לחץ כאן