up למעלה

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי במסגרת מכרז מסגרת מס’ 1/2019 עבור המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל”צ)

1. המועצה לענף החלב בישראל)ייצור ושיווק (חלצ) (להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי במסגרת מכרז 1/2019.

2. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.

3. הצעות תוגשנה עד ליום 25.6.2019 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4קומה 3, יהודמונוסון.

4. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il .

5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 18.6.2019 בשעה 12:00 .

6. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנל בלבד.

7. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

9. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מומ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

למסמכי המכרז לחץ כאן

בכבוד רב,

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל”צ)

 

 

 

Accessibility
סגור