up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 3/17 – שירותי דוברות ויחסי ציבור – הודעת הבהרה מספר 1

שאלה: באיזה אופן ניתן להגיש מצגות Powerpoint?
תשובה: "יש להגיש מצגות בעותק מודפס וכן בדיסק און קי או בתקליטור

שאלה: מה הכוונה בביטוי "סוג ההתארגנות" בסעיף 2 לנספח ג' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: הכוונה היא לישות המשפטית המציעה (לדוגמא: חברה בע"מ, שותפות וכיוצ"ב)

שאלה: מה הכוונה בביטוי "שמות" בסעיף 5 בנספח ג' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: הכוונה היא לשמות הגורמים שמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם מגיש ההצעה

שאלה: מה הכוונה בביטוי "נותן השירות בפועל למועצה" אשר בסעיף 6 בנספח ב' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: הכוונה היא לאדם (בעל תפקיד במציע) שייתן את השירותים עבור המועצה

שאלה: מי צריך לחתום על התצהיר נספח ד' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: בעל תפקיד במציע המוסמך לחייב את המציע בחתימתו יכול לחתום על התצהיר נספח ד' למסמכי ההזמנה להציע הצעו"

שאלה: האם רואה חשבון (ולא עורך דין) יכול לאמת את החתימה על התצהיר נספח ד' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: לא. רק עורך דין יכול לאמת את החתימה הנ"ל

שאלה: האם גורמים שעסקם בתחום העופות נכללים בהגדרת "גורמים שעסקם בתחום החלב ומוצריו, הבשר או סויה ומוצריה" כאמור בסעיף 8 ד' למסמכי ההזמנה להציע הצעות?
תשובה: לא.

שאלה: האם רשימת הלקוחות המוזכרת בסעיף 10 ג'(5) זהה לרשימה המוזכרת בסעיף 10 ד' ?
תשובה: רשימת הלקוחות המוזכרת בסעיף 10 ד' כלולה ברשימת הלקוחות המוזכרת בסעיף 10 ג' (5)