up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 3/17 – שירותי דוברות ויחסי ציבור – הודעת הבהרה מספר 2

שאלה: האם המסמכים המפורטים בסעיף 10ח' למסמכי המכרז מספקים לצורך עמידה בתנאי סעיף 8א' למסמכי המכרז?
תשובה: כן

שאלה: האם האישורים המפורטים בסעיפים 10ו' ו-10ז' למסמכי המכרז מספקים לצורך עמידה בתנאי סעיף 8ב' למסמכי המכרז?
תשובה: כן

שאלה: האם נספח ב' למסמכי המכרז ("תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף") מספק לצורך עמידה בתנאי סעיפים 10ג' ו-10ד' למסמכי המכרז?
תשובה: יש למלא את נספח ב' למסמכי המכרז ובנוסף לצרף את הדרוש לפי סעיפים 10ג' ו-10ד'.

שאלה: מה ההבדל בין הדרוש לפי סעיף 10ג'(5) למסמכי המכרז לבין הדרוש לפי סעיף 10ד' למסמכי המכרז?
תשובה: סעיף 10ג'(5) עוסק ברשימת הלקוחות של המציע ואילו סעיף 10ד' עוסק ב-3 לקוחות מתוך כלל הלקוחות אשר קיבלו שירותים מהמציע במשך תקופה של 12 חודשים לפחות

שאלה: מה הם הקריטריונים ומבחני המשנה ביחס לכל רכיב הכלול בסעיפים 27 ו-29 למסמכי המכרז?
תשובה: הניקוד שיינתן לכל רכיב מפורט בסעיפים 27 ו-29 למסמכי המכרז והוא יינתן בהתאם להצעת המציע, בהתאם להערכת המועצה ובהתאם לדין.

שאלה: כיצד יש להדגים את הניסיון וההתמחות של בעלי התפקיד במציע?
תשובה: ניסיון והתמחות בעלי התפקיד ייבחנו בהתאם למידע שיוצג בהצעה ובהתאם למסמכים לפי סעיף 10 למסמכי המכרז.

שאלה: האם הכוונה במונח "המלצות" בסעיף 27 ב' למסמכי המכרז היא למכתבי ההמלצה של לקוחות המציע או גם להמלצות אחרות?
תשובה: הכוונה היא להמלצות לקוחות המציע

שאלה: האם יש לנקוב בהצעה הכספית כשהיא כוללת מע"מ?
תשובה: יש לנקוב בהצעה הכספית ללא מע"מ ולהוסיף לאחריה – " + מע"מ".

שאלה: מה הם הפרטים המזהים הנדרשים בסעיף 6 לנספח ב' למסמכי המכרז?
תשובה: הפרטים המזהים הנדרשים הם: שם מלא, תפקיד ומספר תעודת זהות.

שאלה: האם בנספח ו' (הסכם התקשרות) יש למלא את החסר בהסכם או רק לחתום בסופו?
תשובה: אין צורך במילוי החסר בהסכם. יש לחתום על כל עמוד של ההסכם.

שאלה: האם יינתן ניקוד/יתרון למציע אשר בשליטת אשה?
תשובה: המכרז ינוהל בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

שאלה: האם על המציע לפרט את כל רשימת לקוחותיו בהתאם לסעיף 10ג'(5)?
תשובה: המציע אינו חייב לפרט את כל רשימת לקוחותיו ככל שאינו מעוניין בכך. רשימת הלקוחות תהווה שיקול בבחינת הצעת המציע.

שאלה: האם פרטים שימסור מציע בהצעתו, כגון רשימת לקוחותיו, יהיו חסויים?
תשובה: ככל שמציע סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים ולדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, עליו לציין זאת במפורש בהצעתו ולסמנם ככאלה באופן ברור. המועצה תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

שאלה: האם המועצה נושאת בעלות ניטור המידע המפורט בסעיף 6 והמפורסם בכלי התקשורת השונים?
תשובה: כן

Accessibility
סגור