up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 4

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 4 הבהרה "בסוף הפסקה הראשונה לנספח ו' (נוסח ערבות בנקאית) נאמר בטעות "שירותי דפוס". במקום "שירותי דפוס" יש לקרוא "שירותי פינוי, הובלה וסילוק של פגרי בקר". "