up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 1
להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתף במכרז והתשובות לשאלות הללו:
1. שאלה: בהתייחס לחוברת המכרז שפורסמה, עמ' 5 סעיף 18, מצוין כי יש צורך להצטייד במשרפה ניידת בהיקף כילוי של 500 קג לשעה. אבקש לציין כי מבדיקות שערכתי עם ספקים שונים, מדובר במתקן נייד ענק המובל על נגרר פול – טריילר, לנוחותך רצ"ב צילום של מתקן כאמור.
א. האם ניתן להסתפק בחלופה מצומצמת יותר כדוגמת  הרצ"ב דוגמה  מודל TB-AB או מודל Skid mounted
ב. ולחילופין, האם ניתן להתייחס להספקים הנדרשים בחוברת המכרז עבור מתקן קבוע + מתקן נייד, במצטבר.
תשובה: הדרישה היחידה ביחס למשרפה הניידת היא דרישה תוצאתית להיקף הכילוי של 500 ק"ג/שעה. דרישה זו משקפת סילוק בקצב של גוויית פרה אחת בשעה ולא יחול בו שינוי. המועצה אינה רואה לנכון ואין באפשרותה לציין את ההספקים הנדרשים ממתקן הכילוי. הדרישה במכרז היא למתקן שיעמוד     בהיקפי הכילוי המשוערים בשיטה שתאושר ע"י השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, כאמור בהזמנה. 
2. שאלה: חוברת המכרז נוקבת במחיר לפרה. יחד עם זאת אין נושא אופן חלוקת המכסות נותר מעורפל, ובלבד שיש בידיי המתקן לאפשר מיצוי מלוא היקף הכילוי הארצי. לאור דרישתכם להיקף כילוי ארצי, ברור לכל כי קיים הבדל בשיעור הניצולת במצב בו  הכילוי מבוצע ברמה ארצית ע"י זכיין בודד או במצב בו הכילוי מבוצע באופן איזורי בשני אתרים שונים בין באמצעות זכיין אחד ובין באמצעות שני זכיינים. לפיכך, האם לא נכון יותר להציג שתי רמות מחיר בהצעה – הראשונה לכילוי ברמה ארצית (שיעורי ניצולת גבוהים יותר) והשניה לכילוי ברמה איזורית ( שיעורי ניצולת נמוכים יותר). במידה ובחרתם משיקולכם לאפשר כילוי איזורי, רמות המחיר שיקבעו יהיו הרמות האיזוריות. במידה ובחרתם משיקולכם זכיין ארצי וכילוי ארצי באתר אחד – רמות המחיר יקבעו על בסיס הציטוט הארצי.
תשובה: המציעים מחויבים להציע הצעה למתן השירותים בהיקף ארצי, והם רשאים להציע הצעה בהיקף אזורי, הכל בהתאם לתנאי ההזמנה. אין הכרח שהצעתו של מציע להספקת השירותים בהיקף אזורי, ככל שתינתן, תהיה זהה להצעתו להספקת השירותי בהיקף ארצי.
3. שאלה: למועצה נעשו שתי פניות מטעם משתתפים שמבקשים להציע הצעה בשיטת סילוק חדשה. בפניה אחת התבקשה המועצה לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבועיים ובפניה השנייה התבקשה דחייה במועד ההגשה עד ליום 29.5.2017.
תשובה: לאור לוח הזמנים המוכתב במכרז ובהסכם עם הזוכה לקראת מועד תחילת מתן השירותים, יכולתה של המועצה לדחות את מועד הגשת ההצעות מוגבלת. לנוכח הפניות הנ"ל, ידחה המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ליום 2.4.2017 בשעה 12:00.  
4. בפניות נוספות שתעשינה למועצה בשאלות הבהרה מתבקשים הפונים לציין  את זהות המשתתף במכרז אשר בשמו נעשית הפניה.
בברכה,
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)