up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 2

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 2
1. שאלה: מכרז סעיפים: 2,7,12,15 ו-39 נספח ב'(5)-פסקאות 2 ו-5: אנחנו מבינים כי השירותים לא כוללים פינוי, הובלה וסילוק
    ממפטמות.
    תשובה: השירותים כוללים פינוי הובלה וסילוק של בני בקר מעדר החלב המקומי שנמצא אצל בעל רפת חלב.
2.שאלה: מכרז סעיף 3 –  
   א. האם הכוונה במילה "אתרים" היא "אתרי סילוק" כהגדרתם בסעיף 7 למכרז.
   ב. נבקש כי תינתן הבהרה ל"נהלים". האם קיימים נהלים של משרד החקלאות כיום? נודה אם תפנו אותנו לנהלים הרלבנטיים על
    מנת שנוכל לבחון אותם.
   תשובה
א. התשובה חיובית. במילה "אתרים" הכוונה "לאתרי סילוק" כהגדרתו בסעיף 7 למכרז.
ב. על המציע לברר בעצמו את כל הנהלים על פי כל דין.
3. שאלה: מכרז-סעיפים 5,7,20,23,24,39 נספח ב'(5) פסקה 2 – בהסכם: הואיל 1, סעיפים 96א', 96ג', 96ד', 102ב' –  קיימת במסמכי המכרז חוסר אחידות בטרמינולוגיה המתייחסת לרפת להבדיל מרפת חלב. מומלץ להוסיף בסעיף 7 הגדרה של רפת – רפת חלב.
תשובה בכל מקום בו מופיעה המילה "רפת" הכוונה היא "לרפת חלב".
4.שאלה: מכרז סעיפים 7,24, נספח ב'(4) סעיף 2ב' –  אנחנו מתקשים להבין את הדרישה כי רכבי הפינוי יעמדו בלעדית לצורך מתן השירותים על ידי הזוכה במכרז בעוד שניתן להשתמש בהם לצרכים אחרים של הזוכה (או קבלן המשנה שיעמיד את שירותי ההובלה מטעמו). הזוכה חייב לעמוד בהתחייבויות ההובלה שנטל על עצמו במסגרת המכרז אחרת הוא יימצא בהפרה, אשר על כן לשיטתנו הדרישה מיותרת ומכבידה שלא לצורך.
תשובה הדרישה כי רכבי הפינוי יעמדו בלעדית לצורך מתן השירותים ע"י הזוכה במכרז – עומדת בעינה.
5. שאלה: מכרז סעיף 7 – ביחס להגדרה "אתר סילוק" – נבקש הבהרה למילים בכפוף להוראות כל דין". לחילופין, נבקש את הסרת מילים אלה.
תשובה אין זו בקשה להבהרה. ההגדרה נשארת בעינה ללא שינוי.
6.שאלה: מכרז סעיף 10 – נבקש מהמועצה להוסיף לטבלה המופיעה בסעיף 10(ג) במכרז נתונים לגבי השנים 2006-2014. אנחנו מניחים שנתונים אלה מצויים בידי המועצה וכן בידי חברת ביואקולוגיה והם נדרשים לנו על מנת להגיש הצעה מבוססת כלכלית וכדאית שלוקחת בחשבון את מירב הסיכונים.
תשובה מבלי לגרוע מתנאי המכרז וככלי עזר בלבד מפנה המועצה לאמור בסיכום ביטוח פסילות ותמותה של עדר הבקר בעמוד 41 לשנתון המועצה לשנת 2015 , כפי שמפורסם באתר המועצה. 
7. שאלה: מכרז סעיף 12 – נבקש פירוט לגבי מה נדרש במסגרת "תיאום עם המבטחת"?
   תשובה מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 למכרז, ראה גם האמור בסעיף 27 למכרז.
8. שאלה: מכרז סעיפים 20,30,33 ו-37 – בהסכם סעיף 102ב' –  ביחס לדרישת הניסיון – אנא אישורכם כי דרישת הנסיון מתייחסת אך ורק לשירותי הסילוק (לרבות פיקוח על הקמת מתקן הסילוק, הכשרת המציע והפעלת המתקן למשך 18 חודשים לפחות).
תשובה הדברים האמורים מדברים בעד עצמם ואינם דורשים הבהרה.
9. שאלה: מכרז סעיף 21 – בהסכם סעיפים 98א' 98ג' –  נבקש להגביל את הדרישה לפיצוי/שיפוי רק בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישירים.
תשובה אין מדובר בשאלת הבהרה. הדרישות נשארות בעינן.
10.שאלות: מכרז סעיף 23 , בהסכם סעיף 96 
א. נבקש הבהרה לגבי קיום מוקד זמין לקבלת הודעות מהמגדלים?
ב. אנחנו מבינים כי המוקד יכול להיות מוקד אלקטרוני – האם נכון?
ג. ביחס לדרישה לפינוי  תוך 24 שעות מרגע קבלת הודעה-נבקש את אישורכם כי כל הודעה שמתקבלת במהלך סופ"ש או חג או שבתון תטופל לכל המוקדם בבוקר יום החול שיבוא לאחר מכן.
תשובות:
א.לא ברורה מהי ההבהרה המבוקשת בסעיף זה.
ב.התשובה שלילית.
ג.יובהר  כי לגבי כל הודעה שמתקבלת במהלך שבת, חג או שבתון היא תטופל באופן מידי בבוקר יום החול שיבוא לאחר מכן. 
   זאת למעט במקרים של מחלות ובהתאם להוראות השירותים הוטרינריים ועל-פי כל דין.
11.שאלה: מכרז סעיף 24 –  ביחס למילים "בהתאם להוראות כל דין" – אנא הפנו אותנו להוראות הדין הרלבנטיות (אם וככל שקיימות).
    תשובה על המציע לברר בעצמו את "הוראות כל דין".
12.שאלות: מכרז סעיף 25 –
א. ביחס לדרישה כי הפגרים יסולקו "בתוך המועד הקבוע לכך בדין" – אנא הפנו אותנו להוראות הדין הרלבנטיות המתייחסות למועד הקבוע לסילוק פגרי בקר ((אם וככל שקיימות).
ב. נבקש להוסיף את המילים "מרפתות חלב" בשורה הראשונה לאחר המילים "כל הפגרים".
תשובות:
א. על המציע לברר בעצמו את הוראות הדין הרלוונטיות.
ב. חובת הקבלן לסלק את כל הפגרים היא מרפת החלב.
13. שאלה: מכרז סעיף 26 – הערה כללית לסעיף – נבקש החלפת המילה "כילוי" במילה "סילוק"
  תשובה יש לקרוא את המילה "כילוי" כ "סילוק"
14.שאלות: מכרז סעיף 27 , בהסכם סעיף 96ו'4
א. הערה כללית לסעיף – נבקש החלפת המילה "השמדה" במילה "סילוק".
ב. ביחס ל-27ה' – נבקש לקבל לעיון את פורמט האפיון המבוקש.
ג. ביחס ל-27 ו' – נבקש לקבל לעיון דוגמה של הקובץ הנדרש.
תשובות:
א.ראה הגדרת "סילוק פגרים" בסעיף 7 למכרז.
ב.האפיון ימסר לזוכה במכרז לאחר זכייתו.
ג.דוגמת קובץ תימסר לזוכה במכרז לאחר זכייתו.
15.שאלה: מכרז סעיפים 33 ו-41א ונספח ב'(1) –  נבקש התייחסות והתאמה במסמכי המכרז להסתייעות בגורם בעל הנסיון מחו"ל.
    תשובה האמור בסעיפים 33 ו-41, 41א' מדבר בעד עצמו ואינו טעון הבהרה.
16.שאלות: מכרז סעיף 34 ונספח ב'(4)-סעיף 2, בהסכם סעיף 95 – בהתייחס ללוח הזמנים לזוכה במכרז ללא אמצעים (מועדי הלו"ז):
א.נבקש הבהרה לגבי סד הזמנים לקבלת תשובה מהמועצה בדבר תוצאות המכרז וההכרזה על זוכה.
ב.נבקש כי מועדי הלו"ז יחלו להיספר רק ממועד החתימה על הסכם בין הזוכה למועצה או למצער, ממועד ההודעה על זכייה. 
ג.לכאורה, קיימת סתירה בין מועדי הלו"ז לבין הוראות סעיף 58 למכרז לפיו ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום 15.6.17 אנא
        הבהרתכם.
1.מה קורה במצב בו מודיעים על זכייה ביום 15.6.17? האם במצב כאמור הזוכה נדרש להקים את המתקן תוך חודש וחצי?
ד.נבקש כי במצב בו המועצה מאריכה את תוקף ההצעות (עד 90 ימים) וממאנת להכריז על זוכה, יוארכו בהתאמה מועדי הלו"ז?
ה.אנא הבהירו איך משתנים המועדים לאור דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ליום 2 באפריל 2017.
תשובה אין מדובר בשאלות הבהרה אלא בבקשות לשינוי בתנאים. המועצה מבהירה כי לא יחולו כל שינויים בכל הדרישות הקבועות בסעיפים האמורים.
17. שאלות: מכרז סעיפים 49,50 ו-51 –  
א. נבקש הבהרה לגבי סד הזמנים לקבלת תשובות מהמועצה לשאלות/הערות נשוא מסמך זה.
ב. על פניו, מתבקשת דחיית מועדים כתוצאה מהמתנה לתשובות ו/או שינוי תנאים במכרז.
תשובה לוחות הזמנים הם כאמור בתנאי המכרז. 
18. שאלה: מכרז סעיף 51 –  נבקש להגביל את אפשרות המועצה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז לעד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. במצב הדברים הנוכחי, המועצה רשאית לכאורה להכניס שינויים ו/או תיקונים כאמור ביום 2.4.17 בשעה 11:59 לאחר שמציע הגיש הצעה וזהו אינו מצב רצוי.
תשובה מובהר כי המועצה תהייה רשאית להכניס תיקונים ושינויים כאמור בסעיף 51 עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות כפי שקבוע עתה או כפי שידחה.
19. שאלות: מכרז סעיף 57 – 
א. נבקש כי במצב בו מוארך המועד האחרון להגיש הצעות, תינתן בהתאמה דחייה למועדי הלו"ז.
ב. אנא התייחסו בתשובתכם גם לאור  דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ליום 2 באפריל 2017.
תשובה לוחות הזמנים הם כאמור בתנאי המכרז. לא דרושה כל דחיית מועדים.
20. שאלות: במכרז סעיפים 58 ו-59 – 
א. נבקש הבהרה לגבי סד הזמנים להחלטה על זוכה במכרז.
ב. נבקש הבהרה מהו סד הזמנים בין ההכרזה על זוכה לבין החתימה על ההסכם בין המועצה לבין הזוכה.
ג. נבקש כי מועדי הלו"ז יחלו להיספר ממועד החתימה על ההסכם בין הצדדים או למצער, ממועד ההודעה על זכייה. במצב של
        מתן תשובה מאוחרת על זכייה תינתן דחייה למועדי הלו"ז שנקבעו למציע ללא אמצעים.
ד. אנא הבהירו איך משתנים המועדים לאור דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ליום 2 באפריל 2017 .
תשובה לוחות הזמנים הם כאמור בתנאי המכרז. 
21. שאלות: בהסכם סעיף 92 – 
א. נבקש כי ההסכם יכלול את כל ההגדרות הרלבנטיות.
ב. נבקש לבצע התאמה ואחידות בטרמינולוגיה, לדוגמה נעשה שימוש במילים "מגדל" ו "רפתן".
תשובה ההסכם כולל את כל ההגדרות הרלוונטיות. יובהר כי במילה "מגדל" הכוונה 
ל "רפתן" ולהפך.
22. שאלה: בנספח ו'- ערבות  – קיימת טעות סופר בסוגריים בשורה השנייה.
תשובה אכן קיימת טעות. במקום המילים "חמש מאות אלף ש"ח" המופיעות בסוגריים, צריך להיות "מליון ₪".