up למעלה

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 3

הזמנה להציע הצעות מס' 1/17 – מתן שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר – הודעת הבהרה מספר 3
שאלה 1 : בקשה לצירוף לתנאי למכרז הנדון, שימוש בשיטה חדשה מאושרת, לפינוי וסילוק מלא של פגרי בקר ללא שימוש במשרפה.
תשובה:  אין כל צורך בצירוף תנאי נוסף למכרז שכן לפי ההגדרות אין כל מניעה לעשות שימוש בשיטת פינוי וסילוק ללא שימוש במשרפה. ראו הגדרת "סילוק פגרים" בסעיף 7 להזמנה להציע הצעות ולפיה: "השמדת פגרי הבקר ברפת החלב בדרך של כילוי, שריפה, או בכל דרך אחרת, שאינה הטמנתם, כפי שאישר מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות". 
שאלה 2 : בקשה לדחות בשבועיים את מועד הגשת ההצעות למכרז הנדון, כדי לאפשר אישור והגשת הצעה בשיטה החדשה.
תשובה:  המועד המקורי להגשת ההצעות כבר נדחה בשבועיים ימים והוא לא יידחה פעם נוספת".