up למעלה

הזמנה להציע הצעות – מכרז 4/2017 – הובלת דגימות חלב בקירור

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותים של הובלת דגימות
חלב בקירור מנקודות איסוף ברחבי הארץ אל המעבדה המרכזית בקיסריה במסגרת מכרז 4/2017.

1. על המציע ועל כל מי שיבצע את השירותים בפועל להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהובלה בקירור; כמו כן, על המציע להציג מערכת ניהול איכות בכתב.

2. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.

3. הצעות תוגשנה עד ליום 15.6.2017בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד על גבי מסמכי המכרז.

4. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בדוא"ל Aviva@milk.org.il . המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 30.5.2017 בשעה 12:00.

5. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו
והן תחייבנה אותם בהליך זה.

6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה
זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

7. להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה לפקודת "המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)" בסך 50,000 ₪ בתוקף ל – 90 יום מיום הוצאתה. מציע שיחזור בו מהצעתו או לא יקיים תנאי מתנאיה, תחולט
ערבותו כפיצוי מוסכם.

למסמכי המכרז לחץ כאן

בכבוד רב,
המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)