up למעלה

הזמנה להציע הצעות מכרז 4/2017 – הובלת דגימות חלב בקירור – הודעת הבהרה מספר 1

שאלה: מה הן שעות הפעילות בלילה של כל אחת מנקודות האיסוף?
תשובה: זמני האיסוף הם כל זמן בין 21:00 בערב ל-3:00 לפנות בוקר שלמחרת כך שהדגימות צריכות להגיע למעבדה עד 5:00 לפנות בוקר.

שאלה: מה הן שעות הפעילות של המעבדה בקיסריה?
תשובה: המעבדה נפתחת ב-5:00 לפנות בוקר. בכל מקרה, המוביל יקבל מפתחות למעבדה כדי להכניס את הדגימות שהוביל.

שאלה: מהו משקלו של ארגז בודד כולל הדגימות?
תשובה: כ-5 ק"ג.

שאלה: האם פני הארגז העליונים שטוחים כך שניתן להניח ארגז על גבי ארגז בצורה בטוחה ללא סכנת נפילה?
תשובה: כן.

שאלה: האם ניתן להוביל את הדגימות ברכב עם בקרת טמפרטורה של איתוראן כשהמועצה מקושרת למכשיר בזמן אמת ויכולה לראות את הטמפרטורה בכל עת ?
תשובה: על המועצה לקבל תיעוד מודפס בתום ההובלה בדבר הטמפרטורה ברכבים. אופן ההובלה כפי שתואר בשאלה אינו הכרחי.

שאלה: במכרז צוינה כמות של 200 ארגזים. האם הכוונה היא שכמות זו תיכנס כולה לרכב או שהכוונה היא שסך כל הארגזים המובלים בלילה מסוים יהיה 200?
תשובה: כל רכב צריך להיות מסוגל להכיל 200 ארגזים, בין ריקים ובין מלאים. בפועל, ייתכן והרכב יוביל פחות מכך.

שאלה: האם ניתן להעסיק קבלן משנה לצורך מתן השירותים?
תשובה: האפשרות להעסיק קבלן משנה מוסדרת בסעיף 26 להסכם נספח ג' למסמכי המכרז.