up למעלה

הזמנה להציע הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש לשם ייצואה מישראל

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק – (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש כשרות מהדרין מתוצרת ישראל (EXTRA GRADE SMP- Spray Dry LH) (להלן -"אבקת החלב") לשם ייצואה לחו"ל. אבקת החלב יוצרה ע"י חברת תנובה (להלן – "תנובה") ועל אחריותה והיא מאוחסנת במחסניה. ביצוע הרכישה וייצוא אבקת החלב, יעשה מול תנובה.
הזמנה להציע הצעות לרכישת אבקת חלב כחוש לשם יציאה מישראל.

1. את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.milk.org.il מדור מכרזים.

2. ההצעות תוגשנה החל מיום 13.2.2018. המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה במשך תקופה של עד 50 יום או עד למכירה של כל הכמות המוצעת.

3. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

4. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

למסמכי המכרז לחץ כאן