up למעלה

הזמנה להציע הצעות למתן שרותי לובינג וקשרי ממשל במסגרת מכרז 1-2020

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל, במסגרת מכרז 1-2020

  1. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.
  2. הצעות תוגשנה עד ליום 19.7.2020 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד-מונוסון.
  3. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il.
    המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 9.7.2020 בשעה 12:00.
  4. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.
  5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) במסגרת מכרז 1.2020 – לקריאה לחץ כאן