up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 5

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז 3/16 – הודעת הבהרה מספר 5
להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:
שאלה: בסעיף 4(ג) נדרשת קבלת הרשאות מהמשתמש, אך אין בשום מקום הגדרה למודול המציג את נתוני ה PUSH ואין הגדרה לממשק אחורי לדחיפת הנתונים – האם נידרש לבצע אינטגרציה עם מערכת קיימת שלכם?
תשובה: לא נדרשת אינטגרציה עם מערכת קיימת שלנו. על הזוכה לספק את האפשרות הזו.
שאלה: האם צריך לספק ממשק אחורי לדחיפה?
תשובה: הזוכה יבחר באיזו טכנולוגיה הוא ישתמש.
שאלה: א. במידה וכן מה צריך להכיל הממשק  ב. מה התוצאה הנדרשת באפליקציה? הצגת תיבת דו-שיח או הפניה למסך ייעודי?
תשובה: הזוכה יבחר באיזו טכנולוגיה הוא ישתמש .
שאלה: מאחר ולא הוגדר מודול לרישום ולייצירת חשבון משתמש, האם ניתן להסיק כי המשתמשים הרשומים מוגדרים על ידי המועצה וכי הנתונים הללו יגיעו מתשתיות המועצה?
תשובה: כן
שאלה: האם יסופק WEB SERVICE לצרכי ?LOGIN
תשובה: לא
שאלה: שאלת הבהרה בנוגע לערבות – משרדי משמש כיועמ"ש של חברה המבקשת להתמודד במכרז 3/16 . בהתאם לס' 25 למכרז  כתב הערבות הינו לתקופה של 90 יום ממועד הגשת ההצעה. בנספח ו  – נוסח הערבות מצויין "ערבות זו תהיה בתוקף למשך 90 יום ממועד הוצאתה" כיון שמועד הוצאת הערבות אינו מועד ההגשה נא אישורכם או לתיקון נוסח הערבות כך שתהיה בתוקף לתאריך יעד ספציפי 90 יום מהמועד האחרון להגשת המכרז קרי  תוקף ערבות עד ה 11.12.16 . לחילופין אישורכם כי ערבות ל- 90 יום ממועד הוצאת הערבות  אשר לא תוצא לפני 1/9/12 הינה מספיקה ועומדת בתנאי הסף. תשובה: תוקף הערבות הנדרשת יהיה 90 יום מהמועד האחרון להגשת המכרז קרי  תוקף ערבות עד  ה 11.12.16 .