up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מסגרת מס' 3/16

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מסגרת מס' 3/2016 עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז 2016 / 3.
1.  עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
WWW.MILK.ORG.IL.    2.  הצעות תוגשנה עד ליום 11.9.2016 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד.
3.  שאלות הבהרה יוגשו בדוא"ל לכתובת: aviva@milk.org.il.  
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יחול ביום 4.9.2016 בשעה 12:00.
4.  המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות   שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.
5.  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר, מכל טעם שהוא ומבלי כל  צורך לנמק החלטתה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה למציעים כל טענה או דרישה, מכל סוג שהוא בענין זה.
למסמכי המכרז לחץ כאן 

בכבוד רב, המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

Accessibility
סגור