up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות מס' 3/16- מתן שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית – הודעת הבהרה מס' 1
להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתף במכרז והתשובות לשאלות הללו:
1. שאלה: האם האפליקציה רק בעברית?  
תשובה: האפליקציה רק בשפה העברית.
2. שאלה: אשמח להבהרה לגבי סעיף 1, סוגי המודלים שידרשו. דרוש הסבר.    תשובה: סוגי המודולים: הכוונה למה שהלחיצות על הכפתורים באפליקציה יעשו. מאחורי כל כפתור ישנו מודול.
3. שאלה: למה הכוונה "כפתור ריק ללא כותרת ב/א"?   
תשובה: הכוונה היא לכפתור עתידי. המכרז כולל פיתוח עתידי של שני כפתורים שטרם הוגדרו , אך יוגדרו במהלך תקופת החוזה
4. שאלה: מה זה כילוי?   
תשובה: הכוונה להפניה לאתר/אפליקציה של נותן שירות למועצה. בברכה, מועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)