up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 2

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מסגרת מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 2
להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתפים במכרז והתשובות לשאלות הללו:
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 1 – עדכונים יבוצעו אוטומטית ללא הורדת עדכון בחנויות האפליקציות – במידה ורוצים לבצע כך, המשמעות היא לפתח אתר רספונסיבי ש"יתארח" בתוך האפליקציה, כך שבעצם האפליקציה תכיל Iframe שבו כל המערכת תיכלל. האם מקובל? המלצתנו היא כן לכלול עדכון גרסאות לאפליקציה כך שאפשר יהיה ליהנות מעולם עשיר יותר של פונקציונאליות בעזרת פיתוח אפליקציה עם מסכים.
תשובה: על הספק להציע את הפיתרון בטכנולוגיה שהוא יבחר.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 2 – האם אפשרי לקבל גישה למאגר הנתונים שיושב אצלכם? בין אם בעזרת web service או בעזרת "חשיפת" ה-DB לגישה בשיטה אחרת שתוסכם?
תשובה: על הספק להציע את הפיתרון בטכנולוגיה שהוא יבחר.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 2 – כיצד תבוצע ההזדהות? האם תספקו לנו web service שיקבל שם משתמש וסיסמא?
תשובה: לא יסופק WEB SERVICE לצרכי הזדהות.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 2 ג' -איזה ניטור יש לבצע? האם מדובר בגישה באמצעות ה-web services שלכם למידע?
תשובה: ניטור לצרכי הגנה.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 3 ב' – מה הכוונה בכך שמודול יכיל מערכת back office? האם לא מדובר במסך באפליקציה?
תשובה: מערכת לניהול תוכן של התוכן המשתנה לדוגמא הפנייה לקובצי PDF . שאלה: נספח א'- מפרט טכני 3 ט' -האם פתרון של פתיחת תוכנת המייל במכשיר בעת לחיצה על שליחה מקובל?
תשובה: לא.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 4 ג' – ציינתם כי יש לבקש אישור ל-Push notification אך לא מצוינת במכרז שום התייחסות לפיתוח מנגנון Push ומה תוכן ההודעות. כמו כן, האם מדובר בהודעה שהמשתמש יסמן כמסך ראשוני (כמו אישור לדיוור במייל ובהודעות)? כי נושא ה-Push notifications חייב להיות מאושר ברמת הודעה מהמכשיר הסלולרי.
תשובה: הכוונה היא לאישור ראשוני לקבלת הודעות.
שאלה: נספח א'- מפרט טכני 5 – בסעיפים 4 ו-9 ישנם כפתורים ללא תוכן מוגדר. APPLE אינה מאפשרת להכניס לאפליקציות חלקי "Under construction" כך שאו שמוותרים על כפתורים אלה כרגע או שכן מכניסים לוגיקה מסוימת
תשובה: על הספק להציע את הפיתרון בטכנולוגיה שהוא יבחר.   
אשר לבקשת אחד מהמציעים לעריכת שינויים שונים בנוסח הסכם ההתקשרות – נוסח הסכם ההתקשרות לא ישונה. המועצה, לפי שיקול דעתה המלא, תבחן תיקוני נוסח שיתבקשו ע"י הזוכה במכרז ותשקול אם לקבלם ובלבד שלא יהיה בהם כדי לשנות מהותית את תוכן ההסכם.