up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 4

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז 3/16 – הודעת הבהרה מספר 4
להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:
שאלה:  עמוד 6 – סעיף 1 – האם יש דרישה לאפליקציית Native או Hybride או שהמציע צריך לתת פיתרון טכנולוגי? האם אנחנו יכולים לתת הצעות לשני הפתרונות?
תשובה: אנחנו מעוניינים בפיתרון NATIVE .
שאלה:  עמוד 6 – סעיף 1 א' – האם כל מי שיוריד את האפליקציה גם אם הוא אינו עובד או יש לו קשר למועצת החלב עדיין יראה את 4 המודולים? – כיוון שכתוב שאין צורך להזדהות.
תשובה: כלל המשתמשים באפליקציה יראו את כלל המודולים.
שאלה: עמוד 6 – סעיף 1 ב' – בסעיף רשום שיש משיכת נתונים בכיוון אחד (Web Services) לתצוגה בלבד ללא ניהול נתונים ובסיסי נתונים – מי מנהל את בסיסי הנתונים? מה לגבי מערכת ניהול תוכן? יש מערכת לניהול תוכן? אם כן מי ינהל אותה? מי אחראי על התוכן?
תשובה: על הספק הזוכה לספק מערכת לניהול תוכן. ניהול התוכן יבוצע על ידי המועצה. בסיס הנתונים מנוהל על ידי המועצה.
שאלה:  עמוד 6 – סעיף 2 – רשום כי "במידה‏ והספק‏ מעוניין ‏לנהל ‏את‏ מאגר‏ הנתונים ‏אצלו"  – האם מדובר בבסיס נתונים ו/או תוכן (CMS)?
תשובה: על ההצעה לכלול גם בסיס נתונים וגם ניהול תוכן.
שאלה:  עמוד 6 – סעיף 2  ב' – פיתוח מנגנון להעלאת והורדת קבצים – לאיזה צורך?
תשובה: האפשרות להעלאת והורדת קבצים הינה לצורך עדכון הנתונים אשר יופיעו באפליקציה.
שאלה:  עמוד 6 – סעיף 2  ד' – מי אחראי כאן? אנחנו ספק תוכנה לא IT? תשובה: הספק הזוכה נדרש לספק את השירותים.
שאלה: עמוד 6 – סעיף 2  ו' – שוב כתוב שהאפליקציה צריכה להיות מוגנת מהתקפות – SQL Injection – חלק מההגנה היא על בסיס הנתונים – מי שמחזיק את בסיס הנתונים אחראי לזה – חזרנו לסעיפים 3 + 4 למעלה. תשובה: במידה והפתרון שהספק הזוכה מציע כולל שימוש בבסיס נתונים, אזי עליו להגן עליו בהתאם.
שאלה: עמוד 7 – סעיף 3  ב' – ממשק למערכת Back office – האם צריך לפתח להתקין מערכת כזו כחלק מהמכרז?
תשובה: על הספק הזוכה לכלול מערכת לניהול תוכן בהתאם.
שאלה: נספח א סעיף  1 – "עדכונים באפליקציה יעודכנו אצל המשתמשים דרך עדכון ישיר באפליקציה ללא צורך בהורדת עדכון ישירות מחנות האפליקציות. כאמור כל אלו צריכים להיכלל בהצעה" – מה הכווה עדכון ישיר, ואיזה סוגי עדכונים? ישנם עדכונים המצריכים עדכון גרסה.
תשובה: העדכונים יהיו מחנויות האפליקציה.
שאלה: נספח א' סעיף 1.ב – האם פיתוח ה- web services באחריות הספק? תשובה: פיתוח ה WEB SERVICES  אינו באחריות הספק.
שאלה: יכולת עדכון מקוון ) on – line ) של כל נתון במאגר הנתונים. לא ברור האם יהיה בסיס נתונים נוסף, או מדובר בבסיס הנתונים של המועצה.
תשובה: במידה והפתרון המוצע כולל בסיס נתונים אזי, אזי עליו לספק יכולת עדכון.
שאלה: נספח א כללי  – האם הינכם מעוניינים בפיתרון נייטיב או בפיתרון היברידי?
תשובה: אנחנו מעוניינים בפיתרון NATIVE .
שאלה: נספח א כללי – האם במסגרת הפיתרון לתמחר גם אפיון ממשק משתמש (UI) ועיצוב גרפי?
תשובה: כן.
שאלה: כללי הגשת ההצעות – האם ניתן לחתום בתחתית כל דף מדפי המכרז בחותמת וראשי תיבות, או יש צורך בחתימה מלאה על כל הדפים?
תשובה: ניתן לחתום בתחתית כל דף מדפי המכרז בחותמת וראשי תיבות. שאלה: הסכם – לא צורף נספח ביטוח, אשר ייחתם מול הספק הזוכה.
תשובה: לא יצורף נספח ביטוח. הביטוחים הנדרשים מפורטים בהסכם ונועדו לכסות חבויות אפשריות של המציע הזוכה בהתאם לו. המציע הזוכה יידרש להמציא את הפוליסות הנדרשות להנחת דעתה של המועצה.
שאלה: נספח א סעיף 2 – האם התמחור כולל גם עלויות אירוח צד השרת? תשובה: על ההצעה לכלול גם את עלויות האירוח של צד השרת.
שאלה: נספח א'- סעיף 1-  אנא הגדירו בדיוק לאיזה מערכות הפעלה סלולרית מיועדת האפליקציה. מה הכוונה ב- וכו'?
תשובה: אנדרויד ו IOS .
שאלה: לאיזה סוגי מכשירים מיועדת האפליקציה? סמארטפונים ו/או טאבלטים?
תשובה: סמארטפונים וטאבלטים
שאלה: בנספח א סעיף 1 נאמר:  "עדכונים ‏באפליקציה ‏יעודכנו ‏אצל ‏המשתמשים ‏דרך‏ עדכון ‏ישיר ‏באפליקציה‏" האם מדובר בעדכוני נתונים המוצגים בתוכנה. (בiOS לא ניתן לעדכן התוכנה עצמה מחוץ לAPPSTORE).
תשובה: לא מדובר בעדכוני נתונים.
שאלה: בסעיף 21 מצוינים ביטוחים לכיסוי אחריות בהם המועצה רשומה כמבוטחת משותפת. מהו סכום הכיסוי הדרוש בביטוח מוצר ובביטוח אחריות מקצועית?
תשובה: סכום הביטוח צריך לשקף את חבויותיו האפשריות של המציע הזוכה בהתאם להסכם ההתקשרות וכל דין
שאלה: בכוונתנו להגיש את המכרז בשיתוף הידע של שתי חברות.  האם ניתן להגיש במודל של קבלן משנה או הגשה משותפת של שתי החברות.?
תשובה: ההסכם המצורף למכרז אוסר הסבת הזכויות. לא ניתן להגיש הצעה משותפת לשתי חברות.
שאלה: מפרט הטכני בנספח א' – סעיף 5 – תיאור המערכת – מודולים 1-4: מסמכי PDF שיופיעו מקישור האם כחלק מהדרישה יש צורך להציג את המסמכים בתוך האפליקציה או לחילופין האם ניתן להציג אותם בתוכנת VIEWER חיצוני?
תשובה: אפשר VIEWER  חיצוני
שאלה: בסעיף 1 " עדכונים באפליקציה יעודכנו אצל המשתמשים דרך עדכון ישיר באפליקציה ללא צורך בהורדת עדכון ישירות מחנות האפליקציות". האם נכון להסיק כי מדובר על עידכוני נתונים בלבד ושמות כפתורים בלבד? במידה ולא האם ניתן לפרט על סוגי העדכונים הנדרשים
תשובה: עדכוני אפליקציה