up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של המועצה במרחב המקוון במסגרת מכרז מסגרת מס’ 4/2018 עבור המועצה לענף החלב בישראל

Accessibility
סגור