up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי במסגרת מכרז מסגרת מס' 3/2018 עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

1. המועצה לענף החלב בישראל)ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי במסגרת מכרז 3/2018.

2. עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.

3. הצעות תוגשנה עד ליום 05/06/2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4- קומה 3, יהוד-מונוסון.

4. שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת aviva@milk.org.il

5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 17/05/18 בשעה 12:00.

6. המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.

7. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה למשתתפים כל טענה או דרישה.

9. כמו כן, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים התמחרות ביניהם.

למסמכי המכרז לחץ כאן