up למעלה

תַּחְמִיץ

תחמיץ הוא מזונם של מעלי הגירה שהוכן תוך כדי החמצה – שיטת שימור שנועדה לאפשר שמירת המזון לתקופות ארוכות. התחמיצים הנפוצים בישראל הם תחמיצי חיטה ותירס – שניהם מיועדים להזנת בקר לחלב. ברפת החלב הישראלית משמש תחמיץ החיטה רכיב המזון הגס המרכזי במנת המזון של הפרות החולבות, וכיוון שהוא מיוצר פעם אחת בשנה בלבד, נודעת חשיבות מרכזית לאופן הכנתו ולאיכותו.