up למעלה

רַוְחַת בע"ח

תחום רווחת בעל חיים עוסק בהערכת מצבו וטובתו של בעל החיים ביחס למדדים שונים, כגון בריאות, תסמינים גופניים של עקה, התנהגות או היכולת לממש את ההעדפות והנטיות הטבעיות של בעל־החיים.

בעולם המודרני בכלל, ובישראל בפרט, ניתנת לרווחת בעלי חיים חשיבות. הצרכן המודרני מתחשב באופן שבו גודלו בעלי החיים המעניקים לו את מזונו, והחקלאי מכניס שיקול זה בבואו לקבוע כיצד יגדל את בעלי חיים במשקו. במקרה של בקר לחלב, פרה שתנאי הגידול שלה אינם מספקים מניבה מעט מאוד חלב. כך הופך נושא רווחת בעלי חיים לאינטרס ממשי של הרפתן, ואם הוא מקפיד עליו – עולה תנובת החלב.

בענף החלב בישראל חוקקו מספר חוקים שמעגנים את תנאי המחיה והרווחה של הבקר והצאן ברפתות ובדירים. תשומת לב מיוחדת ניתנת לדרך הובלת בעלי חיים ממקום למקום ונושא זה גם הוא מעוגן היטב בחקיקה.