up למעלה

רֶפֶד

שיטת גידול הנהוגה ברפת ובדיר המאפשרת רביצת הבקר על מצע רפד כדי למנוע מגע ישיר עם הפרשותיו. מדובר בשיטת גידול בקר הנקראת "סככה כוללת" או "תאי רביצה". יש להחליף את הרפד הרטוב ביבש, מדי פעם בפעם, ולבדוק שאין הוא מכיל חיידקים פתוגניים בכמות חריגה.