up למעלה

מְכוֹנַת חֲלִיבָה

כדי לייעל את תהליך החליבה עברו המחלובים, החל מאמצע המאה ה-20, תהליך הדרגתי של הגדלה ומעבר לאוטומציה. ברוב המחלובים המודרניים בעולם הותקנו מערכות בקרה אוטומטיות או חצי אוטומטיות. כדי להגן בריאות העטין מנסה מכונת החליבה לדמות את הלחצים המופעלים על הפיטמה בעת יניקת הוולד לצורך תזונתו. היום, מעבר לחליבה הממוכנת שהיא טכנולוגיה ישנה, מזהה עמדת החליבה את סיום החליבה אצל כל בהמה ומסירה אוטומטית את אשכול החליבה מהעטין. קיימות גם מערכות ניקוי אוטומטיות המנקות את מכונות החליבה בין בהמה לבהמה על מנת למנוע הידבקות במחלות עטין. אחרי שקבוצה אחת מסיימת את חליבתה נפתח באופן אוטומטי החיץ המגביל את תנועת הבהמות, והן יוצאות מן המחלוב.