up למעלה

מְכוֹן חֲלִיבָה

בעבר היה נהוג לחלוב את הבקר והצאן באופן ידני. עם התקדמות הטכנולוגיה וריבוי מספר בעלי החיים במשק אחד מתבצעת בישראל החליבה באופן ממוכן במכון החליבה.

קיימים כמה סוגים של מכוני חליבה ששמותיהם מתארים את עמידת בעלי החיים בעת חיבור משאבת החליבה לעטינם: שדרת דג, קרוסלה וכו'. היום, מרבית מכוני החליבה ממוחשבים, ובחלקם אף מותקנים רובוטים. מערכת המחשוב של המכון מסייעת לזהות את בעל החיים, את כמות החלב הנחלבת וכן מחלות עטין שונות. כך מצליח הרפתן לשמור על רווחת בעלי החיים גם בזמן החליבה. בעת הכניסה והיציאה המסודרות של בעלי החיים קוראת מערכת המחשוב את התגים שעל צווארם או רגלם, וכך ניתן להשיג מידע מזהה אודותיהם.