up למעלה

כִּלּוּי

במסגרת מאמצי מועצת החלב לשמור על ערכי איכות הסביבה, מחויב כל רפתן להודיע על מות בעל חיים במשקו. בתוך 24 שעות נשלח לרפת רכב פינוי המעביר את הפגר למתקן כילוי מרכזי – תנור גדול שנבנה למטרה זו.