up למעלה

בָּקָר לְחָלָב

בקר לחלב הוא חיות מבויתות, ובדרך כלל פרות, שטופחו לייצור כמויות גדולות של חלב. חלב הפרות משמש להפקת מוצרים, כגון גבינה, יוגורט, חמאה, גבינת קוטג' וגלידה. לשם ייצור החלב טופחו זנים מיוחדים נוחים לחליבה שהנפוץ בהם הוא גזע ההולשטיין. בישראל נפוץ ה"הולשטיין ישראלי" שעבר במשך כמה דורות השבחה גנטית המבטיחה את בריאות הפרות, התאמתן לאקלים בארץ, וכן את איכות החלב והרכבו. הבקר לחלב גדל בעדרים ומטופל בחוות. גודל העדרים נע בטווח שבין עדרים משפחתיים (100-60 פרות לעדר) לעדרים מסחריים (כמה מאות פרות לעדר).