up למעלה

תרומת ענף החלב לכלכלה הישראלית

  • ענף החלב בישראל מהווה חלק אינטגרלי מהכלכלה המקומית והינו ענף המזון הגדול ביותר במונחים כספיים (17%). ענף החלב מעסיק באופן ישיר כ-13,500 מפרנסים ועוד כ- 17,000 איש באופן עקיף, כך שבסה"כ ענף החלב מפרנס כ-30,000 משפחות בישראל.
  • מרבית הרפתות והמשקים בארץ נמצאים באיזורי הפריפריה. בכך מסייע הענף בפיתוח הפריפריה ובפיתוח כפרי.
  • ענף החלב הישראלי מספק את מרבית הצריכה המקומית, מבטיח אספקה רציפה של מזון טרי ואיכותי. ובהמשך ישיר לכך – חלב ומוצריו מהווים את אחד המרכיבים העיקריים בצריכת המזון של האוכלוסייה בישראל. חלק מצריכה אפשר לזקוף לזכות הסידן כאשר חלב ומוצריו מהווים כ- 60% מאספקת הסידן היומית לנפש.
  • ישראל עמק הסיליקון של ענף הרפת בעולם – פיתוחים ישראלים של טכנולוגיות ממשק, חליבה וניהול מיוצרים על ידי חברות ישראליות נמכרות בכל העולם, ובעלי רפתות וסטודנטים מגיעים מרחבי תבל כדי ללמוד כאן איך לטייב את הרפת במקום מגוריהם.
  • חברי ענף החלב מעורבים חברתית ותורמים לקהילה: מתן הזדמנות לבני נוער במסגרות שונות (בתי ספר חקלאיים), העסקת בעלי מוגבלויות, תרומה לנזקקים, תמיכה בסטודנטים והערכות לתקופות משבר בטחונים