up למעלה

שפת הפרות – האם הפרות ברפת מתקשרות זו עם זו?

הידעתם כי הפרות יכולות לתקשר זו עם זו, וכי יש משמעות לסוגי הגעיות וההתנהגויות ביניהן, להעברת מסרים בעדר?

 

צילום: רפתנות מודעת

 

זיהוי תחלואה מוקדם באמצעות אמצעים טכנולוגיים הינו דבר מוכר וידוע לכל רפתן ישראלי. קבלת התרעות המבוססות על ניטור מדדים פיזיולוגיים כגון: פעילות, העלאת גירה, אכילה והלחתה הן חלק משגרת העבודה היומיומית ברפת. בשנים האחרונות, ככל שהמחקר בתחום התנהגות ורווחת בעלי חיים תופס תאוצה, מתקבלת אינפורמציה עשירה וחדשה על ידי ניטור מדדים התנהגותיים, הן מתוך הדינמיקה בעדר והן מתוך ההתנהגות האינדיבידואלית של הפרות.

 

המחקר של התנהגות ווקאלית מאפשר לאפיין ולהבדיל בין פרות  אינדיבידואליות. הגעיות מאופיינות בהתאם לסיטואציה בה הפרה נמצאת, בהתאם למצבה הרגשי ובהתאם למצבה המוטיבציוני. מחקרים עדכניים אף מצאו שלפרות יש געיות אינדיבידואליות כאשר הן גועות לפרות אחרות בקבוצה שלהן, והאינדיבידואליות נשמרת במצבים חיוביים ושליליים שהפרה עוברת. ידע על האותות האינדיבידואליים האלו יכול לסייע לרפתנים לזהות פרות ספציפיות למטרות שיפור הרווחה וטיפול מוקדם במצבן הבריאותי.

 

פרות החוות המלטה קשה הן בעלות טביעה קולית ספציפית, המשלבת פה פתוח עם הוצאת לשון ומבנה ווקאלי של קריאות למשך זמן ארוך יותר ותדר גבוה יותר בזמן ההמלטה. געיה מסוג זה מצליחה לעבור לטווחים רחוקים יותר ובכך ליידע את השומעים בסביבה על מצב החירום.

 

התנהגות אכילה והתנהגות אגרסיבית (למשל דחיפות), מאפשרות זיהוי מוקדם של פרות בסיכון לתחלואה לאחר ההמלטה. מספר מחקרים מהשנים האחרונות הראו שהתנהגות חברתית בתקופת הזמן שלפני ההמלטה יכולה לנבא את הסיכון לתחלואה לאחריה.

 

מעברי קבוצה ותחרות סביב משאבים כגון אוכל ומים מהווים גורמי סטרס שכיחים ברפת. תחרות אכילה באזור האבוס מהווה סטרסור חברתי ויש לה קשר לסיכון מוגבר לתחלואה. פרות הן חיות עדר ולכן נוהגות ללכת לאכול ביחד באותו הזמן, הסנכרון ההתנהגותי הזה, הוא אשר יוצר מצבי תחרות באבוס ואינטראקציות אגרסיביות. במחקר שנעשה, הראו כיצד פרות שונות מקבלות החלטה האם משתלם להן לאכול ביחד באותו הזמן למרות הסיכון לאינטראקציות תחרותיות באבוס. נמצא שלאסטרטגיית התחרותיות יש קשר למצב הבריאותי של הפרה.

 

אם כן, על ידי שימוש באלגוריתם המבוסס על נתונים מהאבוס והשוקת הנוגעים להתנהגות דחיפה אגרסיבית, ניתן להתריע על סיכון לתחלואה.

 

למאמרה המלא של ד"ר סיון לאקר כנסו לאתר: MDfarming.com

 

 

מקורות מידע:

 

Green. C Alexandra, 2019-2020

L.K, Proudfoot, 2012

C.R, Chebel; 2015-2016

Foris Borbala, 2020

Sahar. W Mohammad, 2020