up למעלה

מציאת מדדי איכות אורגנולפטיים לחלב הגולמי במיכל החלב, ברמות תאים סומטים שונות בעזרת שיטות אנליטיות מתקדמות הלשון ואף אלקטרונים