up למעלה

הערכת הדינמיקה וההשפעה הכלכלית הקשורה בהדבקה בנגיפי כחול הלשון וקדחת קקיונית בעדרי בקר לחלב בישראל – דוח מסכם אייל קלמנט לתכנית 705-0071-19