up למעלה

רפת ישראלית

משק החלב הישראלי נמנה על המשקים המתקדמים בעולם גם בתחום רווחת בעלי החיים. בעולם המודרני, המשתמש בטכנולוגיות מתקדמות ובשיטות טיפול חדשניות, חייבים כל העוסקים בענף לדעת ולהפנים, שהבסיס לגידול בעלי החיים הוא ביישום היחס ההומאני והחומל על בעלי החיים.
רווחת בעלי חיים פירושה ניהול חכם ורגיש של גידול בעלי חיים במשק החי. רווחת בעלי חיים קשורה בקשר הדוק לשמירה על בריאותם. לרווחת בעלי חיים טובה יש השפעה חיובית על כלל תהליכי הגידול, בכל השלוחות, וכן על ביצועי העדר, ובכללם תנובות החלב.
טיפול טוב בבעלי חיים עומד ביסוד ההצלחה של משק החלב החקלאי.
גישות ניהול נכונות של משקי חלב, המתייחסות גם לרווחת בעלי-חיים, מבוססות על מסגרת של שמירת “חמש החירויות” המגדירות את הצרכים הבסיסיים של בעל החיים: 1. מניעת צמא, רעב ותת-תזונה 2. מניעת אי-נוחות 3.מניעת כאב, סבל, פציעות ומחלות 4. מניעת פחד, מצוקה ועקה, 5. קיום דפוסי התנהגות חברתיים בעדר

כאמור ברפת הישראלית מייחסים חשיבות רבה לרווחת בעלי החיים אשר באים לידי ביטוי בתחומי פעולה עיקריים והם:

טיפול כללי בבעלי-חיים – בדיקה יומיות של מצב כלל העדר

מזון ומים – אספקה סדירה ונגישה של מים ומזון באיכות גבוהה

סביבת המחיה – מכון החליבה והחצרות השונים נקיים ובטוחים

בריאות העדר – הרפתן וצוותו נעזרים ברופא וטרינר בכל ארוע בריאותי בעדר